Locatie en hoogte kachelpijp boven het dak

Inleiding

Hoe hoog moet de kachelpijp of het rookkanaal boven het dak uitsteken? Een veel gestelde vraag en bepaald niet onterecht. Een ongunstige combinatie van omstandigheden (niet de juiste plaats en hoogte van de uitmonding en geen wind of wind uit een bepaalde richting) kan er namelijk toe leiden dat rook terug de kamer instroomt, hetgeen een grote kans geeft op brandgevaarlijke situaties en overlast. De plaats van de schoorsteen of kachelpijp ten opzichte van de nok van het dak is dus van groot belang.

Hoogte van de schoorsteen op het dak

De overheid heeft regels opgesteld (vastgelegd in het bouwbesluit) met betrekking tot de hoogte en locatie van de (meestal) dubbelwandige kachelpijp op het dak. Concreet wordt vanuit het bouwbesluit verwezen naar de norm NEN 2757-1:2019. Hieronder volgt een leesbare samenvatting van wat deze norm hierover zegt.

Welke locatie moet de uitmonding hebben?

De uitmonding van rookgasafvoer voor vaste brandstoffen dient altijd plaats te vinden in het zogenaamde vrije uitmondingsgebied. E.e.a. geldt ook voor een pelletkachel en zogenaamde open gaskachel. Zie hiervoor de beide tekeningen.

Minimale eisen voor de hoogte

Tekening 1 geeft aan waaraan minimaal voldaan moet worden.
Plaats en hoogte kachelpijp op het dak
Plat of licht hellend dak
Bij een dakhelling kleiner dan 23° geldt dat de uitmonding 0,5 meter boven het dak moet uitsteken. Zie tekening 1A en 1B.

Schuin dak
Voor schuine daken met een hoek groter dan 23° geldt als vuistregel dat de kachelpijp op maximaal 80cm afstand van de nok uit het dakvlak moet komen. Zie tekening 1C, afstand a. In dat geval volstaat ook hier een halve meter boven de nok. Als afstand a groter is dan dient door ons aanvullend een berekening gemaakt te worden om de noodzakelijke hoogte te bepalen.

Aanvullende eisen voor de uitmonding

Tekening 2 geeft extra beperkingen indien er sprake is van belendende bebouwing. Uitmonden in de gearceerde gebieden is daarbij dus niet toelaatbaar. Dit kan consequenties hebben voor een houtkachel die in een aanbouw of veranda staat.
Extra eisen in geval van hogere belendende bebouwing

Bepalingen Holetherm

Bij platte daken is het - als ook aan bovenstaande eisen is voldaan - inderdaad voldoende als de Holetherm dubbelwandige kachelpijp minimaal 50 cm uitsteekt, mits er geen buitenverblijfsruimte op het dak (of bij de buren) aanwezig is. In dat geval dient de uitmonding op minimaal 200 cm hoogte plaats te vinden.

Maximale lengte zonder tuien bovendaks is 2,5 meter mits gebruik gemaakt van brede klembanden. Onder het dak dient eveneens dezelfde lengte aanwezig te zijn en per sectie een beugel. Dit om de windlast goed te verdelen over het gehele systeem.

Heeft u aanvullend nog vragen over hoe hoog de kachelpijp in uw geval uit het dak moet steken? Neem contact op en we helpen u verder.

Op al onze teksten is auteursrecht van toepassing © 2009 - 2024 Kachels&Zo, dit geldt ook voor Marlies van Meppelen.

<< GA TERUG