Wetgeving voor een rookkanaal

In Nederland zijn er verschillende wetten en regels die betrekking hebben op het plaatsen van een rookkanaal. Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste:

Europese wetgeving / CE-markering voor rookgasafvoer

Rookkanalen zijn bouwproducten die onder Europese normen vallen. Voor metalen rookgasafvoer gaat het met name om de Europese norm EN-1856-1. De fabrikant of importeur van een rookkanaal is verplicht om een CE-markering aan te brengen, samen met een prestatieverklaring (ook wel DoP of Declaration of Performance genoemd) waarin wordt aangegeven hoe het product presteert in relatie tot deze norm. Met die informatie kunnen eindgebruikers de producten onderling vergelijken en juiste keuzes voor de beoogde toepassing maken.

Let op: in tegenstelling tot wat op veel websites valt te lezen kunnen CE-gemarkeerde rookkanalen in Nederland niet zonder meer worden toegepast. Een rookkanaal mag in Nederland alleen geplaatst worden als de productprestaties toereikend zijn om te kunnen voldoen aan de eisen uit het Bouwbesluit en de meeste import rookkanalen en kachelpijpen voldoen daar niet aan.

De Nederlandse wet voor rookkanalen

Nederlandse wetgeving is aanvullend (of afwijkend) op de Europese wetgeving en wordt met name gegeven in het zogenaamde Bouwbesluit. Het Bouwbesluit 2012 bevat voorschriften (Afdeling 2.8 en 3.8) voor de constructie van rookkanalen en de plaatsing van verwarmingstoestellen en rookgasafvoersystemen. Let op: per 1-1-2024 wordt het bouwbesluit 2012 vervangen door het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). Het Bbl valt onder de zogenaamde Omgevingswet.

Vanuit het Bouwbesluit wordt verwezen naar Nederlandse normen (NEN) die concreet invulling geven aan de voorschriften. De belangrijkste normen voor rookkanalen en kachelpijpen zijn:

  • NEN 6062 bevat bepalingen voor gewenste eigenschappen en brandveiligheid van rookkanaal. Zo moet het rookkanaal op 0mm afstand van brandbaar materiaal gemonteerd kunnen worden.
  • NEN 2757 bevat bepalingen voor de juiste plaatsing en uitmonding van een rookkanaal en dus voor een goede werking (stromingsrichting / trek) en zonder hinder voor gebruiker en omgeving.
Bij het plaatsen van rookkanalen moet daarnaast rekening worden gehouden met de uitstoot van schadelijke stoffen en de mogelijke gevolgen daarvan voor het milieu en de volksgezondheid. In de Wet milieubeheer (artikel 10.2) staat dat het verboden is om afvalstoffen te stoken. Daarom mag iemand in een houtkachel alleen onbehandeld en ongeverfd hout verbranden.

Voorschriften en eisen van de fabrikant

Rookkanalen moeten worden geïnstalleerd volgens de voorschriften van de fabrikant. Deze voorschriften zijn aanvullend op de wettelijke regels.

Plaatselijke regelgeving

Plaatselijke regels zijn aanvullend op de Nederlandse wetgeving. Een rookkanaal is in principe een vergunningvrij bouwwerk. Er is dus meestal geen vergunning nodig om een rookkanaal te plaatsen. Uitzonderingen: als het pand een monument is, als het pand in beschermd dorpsgezicht staat of als het kanaal tegen de gevel wordt aangebracht kan een vergunning wel degelijk noodzakelijk zijn.

Gemeenten kunnen de aanwezigheid van houtkachels niet verbieden. Ook is er nauwelijks ruimte voor gemeenten om lokale regels te stellen voor het rookgaskanaal (schoorsteen). Wel kunnen gemeenten in het omgevingsplan (stook)regels opnemen over het gebruik van houtkachels en daar ook op handhaven. Zodat er minder schadelijke rook in de omgeving terechtkomt en houtstook niet leidt tot overlast bij buren.

Het is raadzaam om bij het zelf plaatsen van een rookkanaal een bedrijf (Kachels&Zo!) te raadplegen dat op de hoogte is van de geldende wet- en regelgeving. Hier vindt u meer informatie over rookkanalen en de plaatsing ervan.

Wetgeving en regels voor plaatsing van rookkanalen

Op al onze teksten is auteursrecht van toepassing © 2009 - 2024 Kachels&Zo

<< GA TERUG